- א
                      

    
    
        

 

2 , 2, : , , , , , , , , , , , '. 2 .